[HƯỚNG DẪN] KIẾM KIM CƯƠNG

Các nguồn kiếm kim cương "FREE" cho game thủ

- Đăng nhập hằng ngày

- Vượt ải
- Leo tháp

- Tham gia sự kiện

- Leo tháp

- Làm Thành Tựu

- Hoạt động hằng ngày,tuần

- Tham gia boss thế gới

- Tham gia Thí Luyện Thánh Địa

- Đánh đấy trường

- Lên cấp

 

Game