[TÍNH NĂNG] LINH BẢO

Linh bảo - hỗ trợ giao tranh, gia tăng chỉ số.

1. Linh Bảo có 2 loại là loại chủ động và bị động, Linh Báo chủ động sẽ tự động phòng kỹ năng tương ứng, Linh Bảo bị động sẽ tăng thuộc tính bị động tương ứng

2. Linh Báo có bậc từ 1 đến 5, mỗi bậc chia thành 5 phẩm chất lam, tím, cam, đỏ, vàng. Mỗi loại phẩm chất sẽ ngẫu nhiên xuất hiện nhiều dòng thêm

3. Linh Báo có thể đeo nhanh cũng có thể đeo bằng tay, đeo nhanh thì Linh Bảo bậc thấp phẩm chất thấp thay thế bởi Linh Bảo bậc cao phẩm chất cao

4. Linh Bảo có thể bồi dưỡng, cường hóa. Linh Bảo mỗi loại phẩm chất có giới hạn cấp cường hóa khác nhau

5. Túi đầy sẽ không thể rèn Linh Bảo, có thể dọn dẹp bằng cách thu hồi Linh Bảo

Game