[TÍNH NĂNG] LUYỆN KHÍ

Luyện khí - nơi tạo ra những linh bảo mạnh mẽ

 


 

1. Luyện khí nhận điểm Luyện Khí, dũng để nâng bậc Luyện Khí Sư, rèn Linh Bảo cấp thấp hơn cấp Luyện Khí Sư hiện tại không nhận được EXP Luyện Khí Sư

2. Luyện Linh Báo cấp càng cao phẩm chất càng tốt, điểm Luyện Khí càng nhiều

3. Luyện Khí Sư cấp càng cao, sẽ tăng xác suất cơ bản xuất hiện Linh Báo phẩm chất cao

4. Hiệu quả tăng các cấp Luyện Khí Sư: Luyện Khí Sư sơ cấp, phẩm chất lam cơ bản tăng 20%; Luyện Khí Sư trung cấp, phẩm chất tím cơ bản tăng 20%; Luyện Khí Sư cao cấp, phẩm chất tím cơ bản tăng 25%; Luyện Khí Sư siêu cấp, phẩm chất cam cơ bản tăng 30%

5. Buff cấp Luyện Khí Sư chỉ có hiệu lực luyện Linh Bảo cấp thấp hơn hoặc cũng cấp, khi cấp Linh Báo dưới cấp Luyện Khí Sư, không tăng EXP Luyện Khí Sư

6. Dũng nguyên liệu hỗ trợ hoặc nguyên liệu thượng phẩm luyện khí sẽ tích lũy điểm rèn

7. Bản vẽ khác nhau cũng cấp tính riêng điểm rèn

8.Điểm rèn đầy chắc chắn ra Linh Bảo đó trở lên

Game