[TÍNH NĂNG] PHẢN CÔNG

Tính năng phản công giúp những người chơi kẹt ải qua ải dễ dàng hơn

 

1.Hoán Linh Sư thời gian dài bị mắc kẹt ở ái chính tuyến thường, chính tuyến tinh anh nào đó sẽ nhận buff Phần Khởi, trạng thái phản kích Phấn Khởi sẽ tăng mạnh sức mạnh tướng Hoán Linh Sư

2. Thời gian bị mắc kẹt đủ 24 giờ sẽ mở phản kích Phẫu Khởi Lv1, thời gian đủ 48 giờ mở phản kích Phấn Khởi Lv2

3.Khi phản kích Phấn Khởi Lv1 có hiệu lực, ST, miễn ST toàn bộ tướng bên mình tăng 15%, công Hồi năng lượng tăng 2 điểm

4.Phản kích Phấn Khởi Lv2 có hiệu lực, ST, miễn ST toàn tướng bên ta tăng 30%, công hồi năng lượng tăng 3 điểm

5.Phấn Khởi có có hiệu lực 1 ái, vượt qua ải đó sẽ ở trạng thái chưa k.hoạt. Chính tuyến thường, tinh anh tính giờ riêng, không ảnh

hưởng

 

Game